НАКАЗ N 91 від 24.06.2011 року

 

     МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА 
      ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ 

              Н А К А З 

             24.06.2011 N 91 

                   Зареєстровано в Міністерстві 
                   юстиції України 
                   11 липня 2011 р. 
                   за N 830/19568 
 

    Про затвердження Порядку прийняття в експлуатацію 
   індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, 
   дачних будинків, господарських (присадибних) будівель 
     і споруд, прибудов до них, громадських будинків 
      I та II категорій складності, які збудовані 
      без дозволу на виконання будівельних робіт, 
        і проведення технічного обстеження 
          їх будівельних конструкцій 
            та інженерних мереж 
 

   Відповідно до пункту 9 розділу V "Прикінцеві положення" 
Закону України  "Про  регулювання  містобудівної  діяльності" 
Н А К А З У Ю: 

   1. Затвердити Порядок прийняття в експлуатацію індивідуальних 
(садибних)  житлових  будинків,  садових,  дачних  будинків, 
господарських (присадибних) будівель і споруд, прибудов до них, 
громадських будинків I та II категорій складності, які збудовані 
без дозволу на виконання будівельних  робіт,  і  проведення 
технічного обстеження їх будівельних конструкцій та інженерних 
мереж, що додається. 

   2. Установити, що звіти про проведення технічного обстеження 
будівельних конструкцій та інженерних мереж приватних житлових 
будинків садибного  типу,  дачних  та  садових  будинків  з 
господарськими  спорудами  і будівлями, складені у період з 
23.07.2010 по 31.12.2010, є чинними при поданні документів для 
прийняття в експлуатацію цих об'єктів. 

   3. Державній  архітектурно-будівельній  інспекції  України 
(Рибак О.В.) в установленому законодавством порядку забезпечити 
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства 
юстиції України. 

   4. Цей наказ набирає чинності з  дня  його  офіційного 
опублікування та діє до 30.01.2013. 

   5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника 
Міністра Ісаєнка Д.В. 

 Заступник Міністра - 
 керівник апарату                    Г.М.Семчук 

 ПОГОДЖЕНО: 

 Перший заступник Голови 
 Державного комітету України 
 з питань регуляторної 
 політики та підприємництва - 
 Голова ліквідаційної комісії             Г.М.Яцишина 
 

                   ЗАТВЕРДЖЕНО 
                   Наказ Міністерства 
                   регіонального розвитку, 
                   будівництва 
                   та житлово-комунального 
                   господарства 
                   24.06.2011 N 91 

                   Зареєстровано в Міністерстві 
                   юстиції України 
                   11 липня 2011 р. 
                   за N 830/19568 
 

               ПОРЯДОК 
           прийняття в експлуатацію 
   індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, 
   дачних будинків, господарських (присадибних) будівель 
     і споруд, прибудов до них, громадських будинків 
      I та II категорій складності, які збудовані 
      без дозволу на виконання будівельних робіт, 
        і проведення технічного обстеження 
          їх будівельних конструкцій 
            та інженерних мереж 
 

           I. Загальні положення 

   1.1. Цей Порядок встановлює процедуру та умови прийняття в 
експлуатацію закінчених будівництвом індивідуальних (садибних) 
житлових будинків, садових,  дачних  будинків,  господарських 
(присадибних) будівель і споруд, прибудов до них, громадських 
будинків I та II категорій складності (далі - об'єкти), збудованих 
до 31.12.2009 без дозволу на виконання будівельних робіт, заяви 
про прийняття в експлуатацію яких подано до 31.12.2012, а також 
механізм  проведення  технічного  обстеження  їх  будівельних 
конструкцій та інженерних мереж. 

   1.2. У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях:
   господарські (присадибні) будівлі - допоміжні (нежитлові) 
приміщення, до яких належать сараї, хліви, гаражі, літні кухні, 
майстерні,  вбиральні,  погреби,  навіси, котельні, бойлерні, 
трансформаторні підстанції тощо;
   господарські (присадибні) споруди - земельні поліпшення, що 
не належать до будівель та приміщень, призначені для виконання 
спеціальних технічних функцій, до яких належать колодязі, вигрібні 
ями, огорожі, ворота, хвіртки, замощення тощо;
   дачний будинок - будинок, який використовується протягом року 
з метою позаміського відпочинку;
   замовник -  особа,  що  має  право  власності чи право 
користування земельною ділянкою, на якій розміщено об'єкт, та 
подала в установленому законодавством порядку відповідну заяву;
   індивідуальний (садибний)  житловий  будинок  -  будівля 
капітального типу, споруджена з дотриманням вимог, встановлених 
законом, іншими нормативно-правовими актами, поверховість якої не 
повинна перевищувати чотирьох поверхів, призначена для постійного 
у ній проживання та яка складається із житлових та допоміжних 
(нежитлових) приміщень;
   садовий будинок  -  будинок  для  літнього  (сезонного) 
використання;
   технічне обстеження будівельних конструкцій та інженерних 
мереж об'єктів - комплекс заходів, спрямованих на встановлення 
технічного стану будівельних конструкцій та інженерних мереж 
об'єктів  з метою визначення можливості або неможливості їх 
подальшої безпечної експлуатації.
   Громадські будинки, які відносяться до I та II категорій 
складності, визначаються відповідно до будівельних норм, державних 
стандартів і правил. 

        II. Проведення технічного обстеження 

   2.1. Технічне  обстеження  будівельних  конструкцій  та 
інженерних мереж об'єкта (далі - технічне обстеження) проводиться 
відповідно до цього Порядку з урахуванням вимог законодавства у 
сфері містобудівної діяльності, будівельних  норм,  державних 
стандартів і правил суб'єктом господарювання (далі - виконавець). 

   2.2. Технічне обстеження об'єкта включає в себе такі етапи:
   підготовка до технічного обстеження об'єкта;
   попереднє (візуальне) обстеження об'єкта, в тому числі огляд 
і фотографування об'єкта та його  конструктивних  елементів, 
визначення категорії складності об'єкта, вирішення питання щодо 
необхідності застосування спеціального устаткування, приладів та 
апаратури під час технічного обстеження;
   детальне (інструментальне) обстеження об'єкта, в тому числі 
визначення параметрів і характеристик матеріалів, виробів та 
конструкцій, а також при необхідності порушення перед виконавцем 
питання  щодо залучення до технічного обстеження атестованих 
лабораторій для проведення необхідних  досліджень  чи  інших 
відповідальних фахівців для прийняття обґрунтованого рішення.
   Якщо етапи технічного обстеження об'єкта, що проводилось, не 
збігаються з указаними етапами, зазначаються фактично пройдені 
етапи технічного обстеження. 

   2.3. Виконавець   визначає   відповідального   фахівця 
(відповідальних фахівців), який з урахуванням виду, складності, 
технічних та інших особливостей об'єкта при здійсненні технічного 
обстеження та з урахуванням проведених заходів, передбачених 
пунктом 2.2, проводить оцінку технічного стану об'єкта та за 
результатами готує звіт про проведення технічного обстеження 
будівельних конструкцій та інженерних мереж об'єкта. 

   2.4. Не  дозволяється  проведення  технічного  обстеження 
виключно за фотографіями, відеозаписами, кресленнями чи іншими 
документами без візуального огляду об'єкта. 

   2.5. На основі інформації, отриманої під час технічного 
обстеження, з урахуванням даних технічного паспорта, виданого бюро 
технічної інвентаризації, а також проектної та іншої технічної 
документації  на об'єкт (якщо така є) складається звіт про 
проведення технічного обстеження будівельних  конструкцій  та 
інженерних мереж об'єкта (далі - звіт) за формою, наведеною у 
додатку 1 до цього Порядку. 

   2.6. Звіт складається на бланку виконавця. Пронумерований та 
прошнурований звіт скріплюється підписом і особистою печаткою 
відповідального фахівця (відповідальних фахівців), що його склав 
(склали), та затверджується виконавцем.
   Звіт складається не менше ніж у двох примірниках, один із 
яких зберігається виконавцем, а інший видається замовнику. 

       III. Прийняття в експлуатацію об'єктів 

   3.1. Прийняття  в  експлуатацію  об'єктів  здійснюється 
безоплатно Державною архітектурно-будівельною інспекцією України 
та її територіальними органами (далі - Інспекції) за результатами 
технічного обстеження їх будівельних конструкцій та інженерних 
мереж та за наявності документа, що посвідчує право власності чи 
користування земельною ділянкою, на якій розміщений об'єкт, шляхом 
реєстрації поданої замовником декларації про готовність об'єкта до 
експлуатації (далі - декларація), яка складається за формою, 
наведеною у додатку 2 до цього Порядку. 

   3.2. Замовник або його уповноважена особа подає особисто або 
надсилає рекомендованим листом з описом вкладення до Інспекції за 
місцезнаходженням об'єкта заяву про прийняття в експлуатацію 
об'єкта за формою, наведеною у додатку 3 до цього Порядку, до якої 
додаються:
   два примірники заповненої декларації;
   звіт про  проведення  технічного  обстеження  будівельних 
конструкцій та інженерних мереж об'єкта з висновком про їх 
відповідність вимогам надійності і безпечної експлуатації;
   засвідчені в установленому порядку копії:
   документа, що  посвідчує право власності чи користування 
земельною ділянкою, на якій розміщено об'єкт;
   технічного паспорта, виданого бюро технічної інвентаризації.
   Заява про прийняття в експлуатацію об'єкта підписується також 
співвласниками земельної ділянки та зазначеного об'єкта (у разі їх 
наявності). 

   3.3. Інспекція розглядає документи, зазначені у пункті 3.2 
цього розділу, та приймає протягом тридцяти днів з дати їх подання 
рішення про реєстрацію декларації або її повернення. 

   3.4. Дані, зазначені у декларації, повинні узгоджуватись з 
документами, які подаються разом з нею.
   Згідно з частиною десятою статті 39 Закону України "Про 
регулювання  містобудівної  діяльності" замовник відповідно до 
закону несе відповідальність  за  повноту  та
достовірність даних, зазначених у поданій ним декларації, та за 
експлуатацію об'єкта без зареєстрованої декларації. 

   3.5. Інспекція повертає декларацію замовнику, якщо  вона 
подана чи оформлена з порушенням вимог, установлених цим Порядком.
   Повернення декларації з інших підстав не допускається. 

   3.6. У разі прийняття рішення про повернення декларації 
Інспекція у строк, передбачений для її реєстрації, надсилає 
замовнику  письмове  повідомлення  про  прийняте  рішення  з 
обґрунтуванням причин повернення. 

   3.7. Після  усунення  недоліків, що стали підставою для 
прийняття рішення про повернення декларації,  замовник  може 
повторно подати до Інспекції документи згідно з цим Порядком. 

   3.8. Інспекція  розглядає  справи  про  адміністративне 
правопорушення і накладає адміністративні стягнення згідно із 
статтею 244-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення. 
 

   3.9. Один примірник декларації після проведення реєстрації 
повертається замовнику, а другий - залишається в Інспекції, яка її 
зареєструвала. 

   3.10. Датою прийняття в  експлуатацію  об'єкта  є  дата 
реєстрації декларації про готовність об'єкта до експлуатації. 

   3.11. Зареєстрована декларація є підставою для укладення 
договорів про постачання на прийнятий в експлуатацію об'єкт 
необхідних для його функціонування ресурсів - води, газу, тепла, 
електроенергії, включення даних про такий об'єкт до державної 
статистичної звітності та оформлення права власності на нього.
   При наявності правовстановлюючих документів щодо об'єкта, 
який вводиться в експлуатацію, зареєстрована декларація є також 
підставою для внесення змін до технічного паспорта об'єкта, 
виготовленого бюро технічної інвентаризації. 

   3.12. Замовник зобов'язаний протягом семи календарних днів з 
дня прийняття в експлуатацію об'єкта подати копію декларації 
місцевому  органу  виконавчої  влади  або  органу  місцевого 
самоврядування за місцезнаходженням об'єкта для подання такими 
органами інформації про прийнятий в експлуатацію об'єкт до органу 
державної статистики за формами, передбаченими звітно-статистичною 
документацією. 

     IV. Видача дублікатів зареєстрованих декларацій 

   4.1. У разі втрати або пошкодження декларації Інспекція видає 
безоплатно дублікат зареєстрованої декларації протягом десяти 
робочих днів після надходження від замовника відповідної заяви та 
підтвердження розміщення ним у  засобах  масової  інформації 
повідомлення  про  втрату декларації або надання пошкодженої 
декларації. 

   4.2. Виготовлення дубліката здійснюється шляхом поставлення 
на копії зареєстрованої декларації слова "ДУБЛІКАТ", підпису 
уповноваженої посадової особи, скріпленого печаткою Інспекції, та 
дати видачі дубліката. 

 Т.в.о. Голови Державної 
 архітектурно-будівельної 
 інспекції України                 О.М.Бушовський 
 

     МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА 
      ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ 

              Н А К А З 

             24.06.2011 N 91 

                   Зареєстровано в Міністерстві 
                   юстиції України 
                   11 липня 2011 р. 
                   за N 830/19568 
 

    Про затвердження Порядку прийняття в експлуатацію 
   індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, 
   дачних будинків, господарських (присадибних) будівель 
     і споруд, прибудов до них, громадських будинків 
      I та II категорій складності, які збудовані 
      без дозволу на виконання будівельних робіт, 
        і проведення технічного обстеження 
          їх будівельних конструкцій 
            та інженерних мереж 
 

   Відповідно до пункту 9 розділу V "Прикінцеві положення" 
Закону України  "Про  регулювання  містобудівної  діяльності" 
Н А К А З У Ю: 

   1. Затвердити Порядок прийняття в експлуатацію індивідуальних 
(садибних)  житлових  будинків,  садових,  дачних  будинків, 
господарських (присадибних) будівель і споруд, прибудов до них, 
громадських будинків I та II категорій складності, які збудовані 
без дозволу на виконання будівельних  робіт,  і  проведення 
технічного обстеження їх будівельних конструкцій та інженерних 
мереж, що додається. 

   2. Установити, що звіти про проведення технічного обстеження 
будівельних конструкцій та інженерних мереж приватних житлових 
будинків садибного  типу,  дачних  та  садових  будинків  з 
господарськими  спорудами  і будівлями, складені у період з 
23.07.2010 по 31.12.2010, є чинними при поданні документів для 
прийняття в експлуатацію цих об'єктів. 

   3. Державній  архітектурно-будівельній  інспекції  України 
(Рибак О.В.) в установленому законодавством порядку забезпечити 
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства 
юстиції України. 

   4. Цей наказ набирає чинності з  дня  його  офіційного 
опублікування та діє до 30.01.2013. 

   5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника 
Міністра Ісаєнка Д.В. 

 Заступник Міністра - 
 керівник апарату                    Г.М.Семчук 

 ПОГОДЖЕНО: 

 Перший заступник Голови 
 Державного комітету України 
 з питань регуляторної 
 політики та підприємництва - 
 Голова ліквідаційної комісії             Г.М.Яцишина 
 

                   ЗАТВЕРДЖЕНО 
                   Наказ Міністерства 
                   регіонального розвитку, 
                   будівництва 
                   та житлово-комунального 
                   господарства 
                   24.06.2011 N 91 

                   Зареєстровано в Міністерстві 
                   юстиції України 
                   11 липня 2011 р. 
                   за N 830/19568 
 

               ПОРЯДОК 
           прийняття в експлуатацію 
   індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, 
   дачних будинків, господарських (присадибних) будівель 
     і споруд, прибудов до них, громадських будинків 
      I та II категорій складності, які збудовані 
      без дозволу на виконання будівельних робіт, 
        і проведення технічного обстеження 
          їх будівельних конструкцій 
            та інженерних мереж 
 

           I. Загальні положення 

   1.1. Цей Порядок встановлює процедуру та умови прийняття в 
експлуатацію закінчених будівництвом індивідуальних (садибних) 
житлових будинків, садових,  дачних  будинків,  господарських 
(присадибних) будівель і споруд, прибудов до них, громадських 
будинків I та II категорій складності (далі - об'єкти), збудованих 
до 31.12.2009 без дозволу на виконання будівельних робіт, заяви 
про прийняття в експлуатацію яких подано до 31.12.2012, а також 
механізм  проведення  технічного  обстеження  їх  будівельних 
конструкцій та інженерних мереж. 

   1.2. У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях:
   господарські (присадибні) будівлі - допоміжні (нежитлові) 
приміщення, до яких належать сараї, хліви, гаражі, літні кухні, 
майстерні,  вбиральні,  погреби,  навіси, котельні, бойлерні, 
трансформаторні підстанції тощо;
   господарські (присадибні) споруди - земельні поліпшення, що 
не належать до будівель та приміщень, призначені для виконання 
спеціальних технічних функцій, до яких належать колодязі, вигрібні 
ями, огорожі, ворота, хвіртки, замощення тощо;
   дачний будинок - будинок, який використовується протягом року 
з метою позаміського відпочинку;
   замовник -  особа,  що  має  право  власності чи право 
користування земельною ділянкою, на якій розміщено об'єкт, та 
подала в установленому законодавством порядку відповідну заяву;
   індивідуальний (садибний)  житловий  будинок  -  будівля 
капітального типу, споруджена з дотриманням вимог, встановлених 
законом, іншими нормативно-правовими актами, поверховість якої не 
повинна перевищувати чотирьох поверхів, призначена для постійного 
у ній проживання та яка складається із житлових та допоміжних 
(нежитлових) приміщень;
   садовий будинок  -  будинок  для  літнього  (сезонного) 
використання;
   технічне обстеження будівельних конструкцій та інженерних 
мереж об'єктів - комплекс заходів, спрямованих на встановлення 
технічного стану будівельних конструкцій та інженерних мереж 
об'єктів  з метою визначення можливості або неможливості їх 
подальшої безпечної експлуатації.
   Громадські будинки, які відносяться до I та II категорій 
складності, визначаються відповідно до будівельних норм, державних 
стандартів і правил. 

        II. Проведення технічного обстеження 

   2.1. Технічне  обстеження  будівельних  конструкцій  та 
інженерних мереж об'єкта (далі - технічне обстеження) проводиться 
відповідно до цього Порядку з урахуванням вимог законодавства у 
сфері містобудівної діяльності, будівельних  норм,  державних 
стандартів і правил суб'єктом господарювання (далі - виконавець). 

   2.2. Технічне обстеження об'єкта включає в себе такі етапи:
   підготовка до технічного обстеження об'єкта;
   попереднє (візуальне) обстеження об'єкта, в тому числі огляд 
і фотографування об'єкта та його  конструктивних  елементів, 
визначення категорії складності об'єкта, вирішення питання щодо 
необхідності застосування спеціального устаткування, приладів та 
апаратури під час технічного обстеження;
   детальне (інструментальне) обстеження об'єкта, в тому числі 
визначення параметрів і характеристик матеріалів, виробів та 
конструкцій, а також при необхідності порушення перед виконавцем 
питання  щодо залучення до технічного обстеження атестованих 
лабораторій для проведення необхідних  досліджень  чи  інших 
відповідальних фахівців для прийняття обґрунтованого рішення.
   Якщо етапи технічного обстеження об'єкта, що проводилось, не 
збігаються з указаними етапами, зазначаються фактично пройдені 
етапи технічного обстеження. 

   2.3. Виконавець   визначає   відповідального   фахівця 
(відповідальних фахівців), який з урахуванням виду, складності, 
технічних та інших особливостей об'єкта при здійсненні технічного 
обстеження та з урахуванням проведених заходів, передбачених 
пунктом 2.2, проводить оцінку технічного стану об'єкта та за 
результатами готує звіт про проведення технічного обстеження 
будівельних конструкцій та інженерних мереж об'єкта. 

   2.4. Не  дозволяється  проведення  технічного  обстеження 
виключно за фотографіями, відеозаписами, кресленнями чи іншими 
документами без візуального огляду об'єкта. 

   2.5. На основі інформації, отриманої під час технічного 
обстеження, з урахуванням даних технічного паспорта, виданого бюро 
технічної інвентаризації, а також проектної та іншої технічної 
документації  на об'єкт (якщо така є) складається звіт про 
проведення технічного обстеження будівельних  конструкцій  та 
інженерних мереж об'єкта (далі - звіт) за формою, наведеною у 
додатку 1 до цього Порядку. 

   2.6. Звіт складається на бланку виконавця. Пронумерований та 
прошнурований звіт скріплюється підписом і особистою печаткою 
відповідального фахівця (відповідальних фахівців), що його склав 
(склали), та затверджується виконавцем.
   Звіт складається не менше ніж у двох примірниках, один із 
яких зберігається виконавцем, а інший видається замовнику. 

       III. Прийняття в експлуатацію об'єктів 

   3.1. Прийняття  в  експлуатацію  об'єктів  здійснюється 
безоплатно Державною архітектурно-будівельною інспекцією України 
та її територіальними органами (далі - Інспекції) за результатами 
технічного обстеження їх будівельних конструкцій та інженерних 
мереж та за наявності документа, що посвідчує право власності чи 
користування земельною ділянкою, на якій розміщений об'єкт, шляхом 
реєстрації поданої замовником декларації про готовність об'єкта до 
експлуатації (далі - декларація), яка складається за формою, 
наведеною у додатку 2 до цього Порядку. 

   3.2. Замовник або його уповноважена особа подає особисто або 
надсилає рекомендованим листом з описом вкладення до Інспекції за 
місцезнаходженням об'єкта заяву про прийняття в експлуатацію 
об'єкта за формою, наведеною у додатку 3 до цього Порядку, до якої 
додаються:
   два примірники заповненої декларації;
   звіт про  проведення  технічного  обстеження  будівельних 
конструкцій та інженерних мереж об'єкта з висновком про їх 
відповідність вимогам надійності і безпечної експлуатації;
   засвідчені в установленому порядку копії:
   документа, що  посвідчує право власності чи користування 
земельною ділянкою, на якій розміщено об'єкт;
   технічного паспорта, виданого бюро технічної інвентаризації.
   Заява про прийняття в експлуатацію об'єкта підписується також 
співвласниками земельної ділянки та зазначеного об'єкта (у разі їх 
наявності). 

   3.3. Інспекція розглядає документи, зазначені у пункті 3.2 
цього розділу, та приймає протягом тридцяти днів з дати їх подання 
рішення про реєстрацію декларації або її повернення. 

   3.4. Дані, зазначені у декларації, повинні узгоджуватись з 
документами, які подаються разом з нею.
   Згідно з частиною десятою статті 39 Закону України "Про 
регулювання  містобудівної  діяльності" замовник відповідно до 
закону несе відповідальність  за  повноту  та
достовірність даних, зазначених у поданій ним декларації, та за 
експлуатацію об'єкта без зареєстрованої декларації. 

   3.5. Інспекція повертає декларацію замовнику, якщо  вона 
подана чи оформлена з порушенням вимог, установлених цим Порядком.
   Повернення декларації з інших підстав не допускається. 

   3.6. У разі прийняття рішення про повернення декларації 
Інспекція у строк, передбачений для її реєстрації, надсилає 
замовнику  письмове  повідомлення  про  прийняте  рішення  з 
обґрунтуванням причин повернення. 

   3.7. Після  усунення  недоліків, що стали підставою для 
прийняття рішення про повернення декларації,  замовник  може 
повторно подати до Інспекції документи згідно з цим Порядком. 

   3.8. Інспекція  розглядає  справи  про  адміністративне 
правопорушення і накладає адміністративні стягнення згідно із 
статтею 244-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення. 
 

   3.9. Один примірник декларації після проведення реєстрації 
повертається замовнику, а другий - залишається в Інспекції, яка її 
зареєструвала. 

   3.10. Датою прийняття в  експлуатацію  об'єкта  є  дата 
реєстрації декларації про готовність об'єкта до експлуатації. 

   3.11. Зареєстрована декларація є підставою для укладення 
договорів про постачання на прийнятий в експлуатацію об'єкт 
необхідних для його функціонування ресурсів - води, газу, тепла, 
електроенергії, включення даних про такий об'єкт до державної 
статистичної звітності та оформлення права власності на нього.
   При наявності правовстановлюючих документів щодо об'єкта, 
який вводиться в експлуатацію, зареєстрована декларація є також 
підставою для внесення змін до технічного паспорта об'єкта, 
виготовленого бюро технічної інвентаризації. 

   3.12. Замовник зобов'язаний протягом семи календарних днів з 
дня прийняття в експлуатацію об'єкта подати копію декларації 
місцевому  органу  виконавчої  влади  або  органу  місцевого 
самоврядування за місцезнаходженням об'єкта для подання такими 
органами інформації про прийнятий в експлуатацію об'єкт до органу 
державної статистики за формами, передбаченими звітно-статистичною 
документацією. 

     IV. Видача дублікатів зареєстрованих декларацій 

   4.1. У разі втрати або пошкодження декларації Інспекція видає 
безоплатно дублікат зареєстрованої декларації протягом десяти 
робочих днів після надходження від замовника відповідної заяви та 
підтвердження розміщення ним у  засобах  масової  інформації 
повідомлення  про  втрату декларації або надання пошкодженої 
декларації. 

   4.2. Виготовлення дубліката здійснюється шляхом поставлення 
на копії зареєстрованої декларації слова "ДУБЛІКАТ", підпису 
уповноваженої посадової особи, скріпленого печаткою Інспекції, та 
дати видачі дубліката. 

 Т.в.о. Голови Державної 
 архітектурно-будівельної 
 інспекції України                 О.М.Бушовський